Foyer der DB Netz, Frankfurt

Architekten: ARCHITRAV, Karlsruhe

Back | The Picture